Technické a emisné kontroly na všetky kategórie vozidiel

rýchle objednávky online

“Vozidlá pohybujúce sa po slovenských cestách musia spĺňať stanovené náležitosti spojené s technickým

stavom. Preto musia podstupovať pravidelné kontroly, ktoré overujú, či ich stav je vhodný na používanie v

cestnej premávke.”

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu:

Vozidlo je na kontrolu pristavené čisté

– okrem umytej karosérie a podvozku musí byť čitateľné: evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), VIN číslo vozidla a výrobný štítok vozidla,

Je vybavené povinnou výbavou

– výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27,

– reflexný odev, ktorý musí byť v dosahu vodiča, – náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne lepiacu sadu na pneumatiky,

– autolekárnička (skontrolujte možné poškodenia a úplnosť).

Puklice

– v prípade, že má vozidlo kryty kolies (puklice), musia byť demontované pred vstupom na kontrolnú linku.

Sklá

– v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety,

– zasklievanie vozidla musí byť celistvé,

– na čelnom skle nesmú byť v zornom poli vodiča žiadne praskliny a mimo zorného poľa nesmú byť s priemerom väčším ako 20 mm,

– na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie, na ostatných oknách len schválené fólie opatrené schvaľovacou značkou a s potvrdením o montáži fólií.

Klaksón

– skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia.

Osvetlenie

– všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné,

– funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel.

Pneumatiky

– minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm,

– skontrolujte si, či sú pneumatiky (aj rezerva) bez poškodení,

– pneumatiky musia byť schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle.

Prevádzkové kvapaliny

– skontrolujte si hladinu kvapaliny do ostrekovačov,

– na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (chladiaca kvapalina, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov, atď.).

Brzdy

– účinnosť a súmernosť bŕzd si žiaľ sami neskontrolujete. Môžete ale skontrolovať ručnú brzdu (napr. v stúpaní) a hladinu brzdovej kvapaliny.

Aké doklady treba predložiť ku kontrole vozidla?

Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.